Legislativa

Nařízení vlády 426/2016 Sb. »  o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh.

Zákon 90/2016 Sb. » o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh: § 31–32: pevné instalace z hlediska elektromagnetické kompatibility a § 46 a § 47 rádiová zařízení. Navazující nařízení vlády 117/2016118/2016 Sb. (EMC a LVD) jsou účinná od 20. dubna 2016.

89/2012 Sb. Občanský zákoník, § 1013 (omezení vlastnického práva, imise)

Nařízení vlády 291/2015 Sb. » o ochraně zdraví před neionizujícím zářením — další zvýšení limitů. Platí od 18.11.2015. Komentář viz https://empvf.cz/ cca ve třetině stránky.

291/2015 Sb. NV o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Platí od 18.11.2015.

258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů – § 35 Neionizující záření.

18/1997 Sb. Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů.

432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů…

Zrušené předpisy

1/2008 Sb. NV o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Zrušeno od 18.11.2015.
+106/2010 Sb. NV, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Zrušeno od 18.11.2015.

480/2000 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Zrušeno od 30.04.2008

408/1990 Sb. Vyhláška MZČR o ochraně zdraví před nepříznivými účinky elektromagnetického záření. Zrušeno.
+ 352/2000 Sb. NV, kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů: ČÁST OSMÁ. Zrušeno.

Napsat komentář